Vi tilbyder fast pris!

Tryg bolighandel med boligadvokat Thomas Hjort

Fast lav pris 6.995,-
inkl. moms

Ingen handel
intet salær

Ekspres rådgivning inden for 24 timer

Komplet
boligpakke

Boligadvokat – Pligtmæssige oplysninger

Advokatfirmaet Lynggaard (cvr 2806 8441) ejes og drives som enkeltmandsvirksomhed af advokat Thomas Lynggaard Hjorth.

Virksomhedens adresse er:
Kollegievej 6
2920 Charlottenlund

Advokat Thomas Hjorth er beskikket som advokat af Justitsministeriet og er en del af advokatsamfundet.

Advokat Thomas Hjorth er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler for virksomheden.

De særlige regler, der gælder for udøvelse af advokatvirksomhed kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Er du utilfreds med rådgivningen eller et opkrævet salær, har du mulighed for at klage til Advokatnævnet, jf. nedenfor. Vi vil dog meget gerne høre fra dig forinden og forsøge at skabe tilfredshed.

Advokat Thomas Hjorth anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette særskilt aftales med klienten.

I tilfælde af tvist om salær opkrævet af advokat Thomas Hjorth og/eller utilfredshed med advokat Thomas Hjorths adfærd, kan klienten indgive klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 Kbh K. Klageformular m.m. kan findes på www.advokatnaevnet.dk.

Læs hvordan jeg hjælper dig, som boligadvokat.

Boligadvokat Thomas Hjorth – Bankforbindelse

Sparekassen Vendsyssel – driftskonto 9070-1628674759 * klientbankkonto 9070-1628681283

Har du modtaget en faktura, skal beløbet altid indbetales til driftskontoen.

Har du modtaget en anmodning om indbetaling af tinglysningsafgift, retsafgift eller lignende, skal beløbet altid indbetales til klientbankkontoen.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til € 100.000 (ca. dkk 750.000). Dækningsmaksimum gælder det samlede indskud i banken, selv om pengene står på forskellige konti, herunder både på klientsbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. €, indtil 12 måneder efter at beløbet blev indsat. Dette gælder, uanset om beløbet henstår på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen kan findes på Garantiformuens hjemmeside, www.gii.dk.

Boligadvokat – Forsikring

Som advokat har man pligt til at tegne ansvarsforsikring. Hermed har du som klient garanti for, at dit eventuelle tab som følge af fejlagtig rådgivning kan anmeldes til et forsikringsselskab.

Advokat Thomas Hjorth er forsikret hos forsikringsselskabet HDI Gerling, policenr. 156-08295528-30013.

Ansvarsforsikringen omfatter et dækningsmaksimum på kr. 2.500.000 og en garantiforsikring for advokater på kr. 5.000.000 i overensstemmelse med de lovmæssige krav hertil.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, der er udøvet af advokat Thomas Hjorth, uanset hvorfra virksomheden udøves.