Advokat til dødsbo

- Vi tilbyder fast pris!

Når en person går bort, efterlader de sig ofte et dødsbo, som skal håndteres og fordeles blandt de efterladte. Som advokat for dødsbo er vores vigtigste opgave at hjælpe dig og dine nærmeste med at navigere gennem denne komplekse proces.

Landsdækkende service

5/5 stjerner på trustpilot

Ekspres rådgivning inden for 24 timer

Bolighandel til kun 6.995,- inkl. moms

Sikker behandling af dødsbo

Det er aldrig en rar situation, hvis nogen af dine nærmeste går bort. Som pårørende til afdøde er man normalt stærkt berørt, og det kan derfor være en ekstra belastning, når henvendelsen fra skifteretten og andre offentlige myndigheder lander i e-boks:

Nu skal du koldt og nøgternt forholde dig til, hvad der skal ske med formuen fra afdøde. Indbo, møbler, smykker, kunst, motorkøretøjer m.m. skal fordeles, huset eller lejligheden skal måske sælges. Afdødes kontante værdier i banker skal gøres op, og under hele forløbet skal afdødes regninger løbende betales rettidigt. Hvis boet har en vis størrelse, skal der også udfærdiges en særlig selvangivelse til SKAT, fordi boet måske er skattepligtigt.

Endelig skal der i alle dødsboer altid laves en boopgørelse over boets økonomiske forhold. Boopgørelsen fremsendes til skifteretten og til SKAT.

Alle disse ting kan være hårdt både følelsesmæssigt og rent praktisk, for der er mange små og store ting, du skal forholde dig til som arving. Disse opgaver er tidskrævende og kan være svære at overskue

Hvorfor har jeg brug for en dødsboadvokat?

Mange tror, at man blot skal møde op i skifteretten, og så bliver alle de praktiske ting ordnet. Sådan er virkeligheden ikke. Skifteretten skal alene kontrollere, at boet rent faktisk bliver behandlet, men skifteretten yder ingen decideret hjælp til bobehandlingen og boopgørelsen. Dette skal arvingerne selv sørge for, og i denne forbindelse vælger mange at hente hjælp hos en dødsboadvokat.

Advokatfirmaet Lynggaard har mere end 20 års erfaring med behandling af alle typer dødsboer. Vi bistår dig som repræsentant over for skifteretten med alle dele af boets behandling, så du ikke selv behøver at bekymre dig om henvendelser fra skifteretten samt de mange praktiske gøremål, der er i næsten alle dødsboer.


  Vi tilbyder fast pris!

  Man siger, at advokatblæk er dyrt. Og det er ingen overdrivelse. Langt de fleste advokater koster mindst kr. 2.500 pr. time. De fleste advokater, der beskæftiger sig med dødsboer, udfører arbejdet til timetakst. Det vil sige, at du ikke kender den endelige udgift på forhånd.

  Hos Advokatfirmaet Lynggaard har vi forståelse for, at du som klient gerne vil kende din udgift på forhånd, hvorfor vi tilbyder et gratis indledningsmøde, hvor vi drøfter boets overordnede forhold. På dette møde kan vi give dig en fast og konkurrencedygtig pris på boets behandling, så du ikke efterfølgende får ubehagelige overraskelser.

  Vi sørger for alle ekspeditioner ved dødsbobehandling!

  Som din advokat til dødsbo repræsenterer vi dig over for skifteretten ved boopgørelse, offentlige myndigheder, forsikringsselskaber m.m., og i det hele taget sørger vi for, at alle disse praktiske og juridiske ekspeditioner udføres korrekt og rettidigt, og under hele forløbet er vi i tæt dialog med dig som arving, så du kan følge med i processen.

  Når et dødsbo skal behandles, skal der i reglen ske følgende:

  Vi er din advokat til dødsbobehandling!

  De fleste dødsboer behandles som såkaldte privatskiftede boer. Dette betyder, at arvingerne over for skifteretten har ansvaret for boopgørelse og bobehandlingen. Når du engagerer en advokat til dødsbo, er det dig, der er klienten, og du bestemmer, hvad der f.eks. skal ske med boets aktiver. Dødsboadvokaten rådgiver og vejleder dig til at træffe den rette beslutning, og dødsboadvokaten hjælper dig med at føre disse beslutninger ud i praksis.

  Advokaten er ansvarsforsikret!

  Alle kan begå fejl, også advokater. Derfor har alle advokater pligt til at tegne ansvarsforsikring, som dækker tab, som måtte opstå på grund af advokatens fejl eller forsømmelser. Dette er din yderligere sikkerhed for, at du som arving ikke bliver påført et tab som følge af advokatens fejl.

  Hvad er en boopgørelse?

  Ved dødsfald opstår der et dødsbo. Lidt groft beskrevet er dødsboet den juridiske betegnelse for de aktiver og den eventuelle gæld, som afdøde efterlader sig.

  Boopgørelse ved dødsfald

  I ethvert dødsbo skal der indsendes en boopgørelse i en eller anden form til skifteretten. I uskiftet bo kaldes det en formueoversigt, men det er ikke desto mindre stadig en boopgørelse.
  Når en person afgår ved døden, betegnes afdødes formue rent juridisk som dødsboet. Et dødsbo er dog ikke kun en fysisk ejendom, men den samlede værdi af alle de aktiver, bankindeståender, biler, indbo m.m., som afdøde efterlader.
  Selvom det er en svær tid, man går ind i når man mister en nær, så er der en række juridiske rammer der skal overholdes. Derfor er det vigtigt, at man husker på, at et dødsbo er en selvstændig juridisk enhed. Det er derfor først tilladt at fjerne, inventar og værdi genstande fra et dødsbo, når Skifteretten har bestemt dødsboets behandlingsform. Derfor skal du først have den såkaldte skifteretsattest, før du kan påbegynde disponeringen af inventar fra et dødsbo.
  Som alle andre erhvervsdrivende har advokater forskellige timetakster for deres arbejde. Et nogenlunde gennemsnitligt prisleje er kr. 2.500 pr. time inkl. moms. Den samlede udgift til bobehandlingen afhænger dermed af tidsforbruget i boet, hvilket kan være vanskeligt at forudsige ved dødsboets opstart. Advokatfirmaet Lynggaard tilbyder imidlertid fast pris på dødsbobehandling. Kontakt os for at høre mere.
  Dødsboet aktiver kan først sættes til salg, når skifteretten har udstedt en skifteretsattest til arvingerne. Du kan dog godt kontakte f.eks. ejendomsmægleren eller opkøbere af dødsboer og føre indledende forhandlinger om vurdering, salgspris m.m., men der kan ikke indgås aftale om salg af boets aktiver, før skifteretsattesten er udstedt.
  Hvis dødsboet har en vis størrelse, er boet skattepligtigt og skal betale boskat. Dette må dog ikke forveksles med boafgiften (arveafgiften). Helt konkret er et bo skattepligtigt, hvis boets samlede nettoværdi overstiger 3.070.100 kr. (2022-niveau). Hvis den afdøde sad i et udskiftet bo, er der 2 bundfradrag. Boskatten betales af dødsboets indtægt. Skattesatsen er 50 %, men boet har nogle fradrag, som reducerer skatten. Bemærk, at alene indtægt beskatte, f.eks. overskud fra erhvervsvirksomhed eller lign. Hvis der indgår aktier i boet, indgår en eventuel avance af aktierne i skatteberegning. Hvis boet er skattepligtigt, skal der indleveres selvangivelse for boet til Skattestyrelsen. Dette bør overlades til en revisor.
  Jeg hører ofte, at folk har fået oplyst, at dødsbobehandlingen klares ved et møde i skifteretten. Dette er en udbredt misforståelse. Skifterettens opgave er ikke at behandle boet, men alene at tilsikre, at boet rent faktisk bliver behandlet. Hvis du meddeler skifteretten, at du ikke selv kan eller vil behandle boet, vil skifteretten udpege en advokat til opgaven, en såkaldt autoriseret bobestyrer. Bemærk dog, at dette i reglen er en meget dyr skifteform.
  Overordnet findes der to skifteformer: Det private skifte og bobestyrerbehandling. Det private skifte er langt det mest udbredte. Ved det private skifte er det arvingernes ansvar at behandle boet og fordele arven. I mange tilfælde hyrer arvingerne en advokat til at bistå med det praktiske og juridiske. Bobestyrerformen anvendes, hvis boet er insolvent, eller hvis der er alvorlig uenighed og tvist mellem arvingerne. Hvis privat skifte allerede er indledt, kan en arving altid kontakte skifteretten og anmode om, at der indledes bobestyrerbehandling. Bobestyrerbehandling er i reglen dyrere end advokatbistand i et privat skifte. Dette skyldes primært, at du som arving frit kan forhandle honorar med den advokat, du ønsker. Er han/hun for dyr, kan du vælge en anden. Denne forhandlingsmulighed findes ikke i bobestyrerboer.

  Pris på boopgørelse

  Prisen på en boopgørelse ved dødsfald hænger af boets størrelse og kompleksitet. For de fleste ”almindelige mennesker” vil der være brug for hjælp til boopgørelsen, idet boopgørelse ofte skal indeholde en angivelse af arvens fordeling. Prisen for en boopgørelse kan derfor variere meget vidt. I enkle og overskuelige boer vil udgiften typisk udgøre omkring kr. 15.000, men i større boer med mange aktiver, f.eks. udenlandske bankkonti eller ejendomme, kan den samlede udgift let overstige kr. 50.000 eller mere.

  Hvis der er tale om et almindeligt dødsbo, hvori der indgår en fast ejendom, danske bankkonti/værdipapirer, evt. en bil, vil vores normale honorar for den samlede bobehandling være kr. 35.000 inkl. moms. Dette honorar omfatter alle ekspeditioner i sagen. Dog vil du selv skulle foretage enkelte, praktiske ting, såsom tømning af ejendom, fremvisning for mægler m.m.

  Hvis boet er skattepligtigt på grund af formuens størrelse, beregner vi et tillæg på kr. 5.000 inkl. moms. Hvis der er flere faste ejendomme, vil der ligeledes blive beregnet et tillæg på kr. 5.000 pr. ejendom.

  Aktiver i udlandet besværliggør estimeringen af tid

  Hvis der er aktiver i udlandet, kan tidsforbruget være meget svært at estimere. I så fald vil vores honorar oftest blive baseret på tidsforbruget.”

  Hvis afdøde har oprettet testamente, bør man altid konsultere en arveretsadvokat om, hvordan testamentet skal fortolkes.

  Hvis en arving har givet arveafkald, skal dette anføres i boopgørelsen. Her skal man dog passe på. Hvis den, der giver arveafkald, er insolvent og har stor gæld, kan arveafkaldet omstødes.

  Desuden skal der i de fleste boer betales boafgift (arveafgift). I boopgørelsen skal man være opmærksom på, at der gælder et fast bundfradrag, som er afgiftsfrit. I 2021 udgør bundfradraget kr. 308.800. Desuden skal man være opmærksom på, at visse udgifter kan trækkes fra i boopgørelsen, hvorved man kan spare boafgift. Det er dog ikke alle udgifter, der er fradragsberettigede – også på dette punkt bør man konsultere en advokat med forstand på dødsbobehandling.

  FÅ DIT TILBUD I DAG

  Benyt kontaktformularen, så vender vi tilbage snarest